Skip links

Algemene verkoopsvoorwaarden
1.Om aanvaard te kunnen worden dient elke klacht ons te bereiken per aangetekend schrijven: binnen de acht dagen na
leveringsdatum.
2. Onze facturen zijn betaalbaar op onze burelen te Lier, netto zonder korting, voor de vervaldag op de factuur vermeld.
3. Tot volledige betaling blijven de geleverde goederen de volle eigendom van HM Products Benelux NV. Zij kan deze bijgevolg,
bij niet-betaling, op kosten en risico van de koper, ten alle tijden, terug ophalen, dit onherroepelijk ongeacht de
omstandigheden.
4. In geval van laattijdige betaling, zal een intrest van 10% per maand op het resteren saldo worden aangerekend, vanaf de
vervaldag tot op de dag der uiteindelijke betaling.
5. Zo een factuur niet betaald is binnen de maand na haar vervaldag, wordt zij daarenboven verhoogd met 20% ten titel
van forfaitaire schadevergoeding, en minimaal €40.
6. Alle inning- en gerechtskosten om betaling te bekomen zijn ten laste van de schuldenaar.
7. Ingeval van betwisting zijn enkel en alleen het vredegerecht van Mechelen en de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
8. Leveringen onder de 500€ worden niet franco geleverd
9. Garantie: levenslang op alle stralingselementen, de sturing, de bedieningspanelen, de LED kleurentherapie. Uurloon en
wisselstukken inclusief.
Termes & Conditions
1 Toute réclamation doit nous être adressée au plus tard 8 jours après livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Nos factures sont payables à la date d’échéance en nos bureaux de Lier, nettes sans remise.
3. Les marchandises restent la propriété d’HM Products Benelux NV jusqu’au règlement total de la facture. En cas de non-paiement,
la société se réserve le droit, à tout moment aux frais et risques de l’acheteur de récupérer la marchandise quelle que soit les
circonstances.

4. En cas de paiement tardif, un intérêt de 10% par mois sera redevable à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement intégral.
5. Si la facture n’est pas réglée un mois après son édition, celle-ci sera majorée de 20% aux titres de dommages forfaitaires avec un minimum
de 40€.
6 Tous les frais de procédure et de tribunal seront aux frais de l’acheteur.
7. En cas de contestation, le Tribunal de Malines reste seul compétent.
8. Garantie a vie: sur tous les éléments infrarouges et tous l’électronique (sauf le radio 2 ans). Inclus les horaires, et les
pièces de remplacement.

Download de Health Mate brochure

De Health Mate brochure staat boordevol handige informatie. Welke houtsoorten & stralingselementen zijn het meest geschikt? Welke golflengte heeft het meeste impact op mijn gezondheid? Ontdek het allemaal in de brochure.